Catalogus bestellen
 

General Sales Conditions (GST) of alveus GmbH (hereinafter also "we") (as of: 12/2017)

1. Algemene verkoopvoorwaarden (AVV)

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden (GST) zijn van toepassing op zakelijke relaties met onze klanten. Ze zijn met name van toepassing op contracten en de levering van roerende objecten, ongeacht of we ze produceren of kopen bij leveranciers of leveranciers. Ze zijn echter alleen van toepassing als de klant een ondernemer is in de zin van een publiekrechtelijke publiekrechtelijke wet of een publiekrechtelijk bijzonder fonds. We leveren alleen aan resellers.
(2) Onze GST is exclusief van toepassing. Alle tegengestelde, afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant zullen niet van het contract worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd met hun aanvraag. Het is bijvoorbeeld geen toestemming, of het leveren van diensten, of het leveren van diensten, of het leveren van diensten, enzovoort.
(3) Onze GST is van toepassing op gelijkwaardige toekomstige aanbiedingen en contracten (zoals in 305 lid 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek) tot het tijdstip van de bestelling van de klant Speciale kennisgeving hiervan.

2. Bestellen; Sluiting van het contract en de inhoud

(1) Onze aanbiedingen zijn niet-bindend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als verplicht zijn gemarkeerd of een specifieke acceptatieperiode bevatten.
(2) De bestelling kan op onze homepage (www.alveus.eu) schriftelijk of telefonisch worden gedaan. Voor een snelle afhandeling van bestellingen, stuur ze ons alstublieft tot 12:00 uur. De minimale bestelwaarde voor leveringen in de Europese Unie (EU) is EUR 100,00. De klant kan de verzend- en leveringsvoorwaarden voor niet-EU-leveringen op verzoek ontvangen. De bestelling door de klant wordt beschouwd als een juridisch bindend aanbod voor het sluiten van een contract.
(3) Tenzij anders vermeld in de bestelling, kunnen we deze binnen 10 werkdagen (maandag tot vrijdag, ongeacht feestdagen) van ontvangst accepteren. Onze acceptatie wordt gedaan door een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld door onze orderbevestiging of door ons verzend- / pickingadvies). De inhoud van deze verklaring is bepalend voor de inhoud van het contract. De juridisch relevante verklaringen en mededelingen van de klant na het sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld deadlines, herinneringen, kennisgevingen van gebreken, annulering of verklaringen van korting) moeten schriftelijk worden gedaan om geldig te zijn.
(4) Voor het behoud van de schriftelijke vorm in de zin van deze GTS is de verzending ook voldoende per fax of per elektronische post, de laatste zelfs zonder toevoeging van een gescand document. De bovenstaande zin is van toepassing op onze verklaringen aan de klant en omgekeerd.
(5) Onze informatie over het onderwerp van de levering of dienst (bijv. Gewichten, ingrediënten, enz.) Is min of meer bepalend, tenzij de bruikbaarheid voor contractuele doeleinden een exacte overeenkomst vereist. Dit zijn geen gegarandeerde functies, maar beschrijvingen of markeringen van de levering of service. De gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen zijn toegestaan ​​voor zover ze geen invloed hebben op de bruikbaarheid voor contractuele doeleinden.
(6) Individuele contractuele overeenkomsten - zelfs mondeling - hebben altijd voorrang op deze AV (§ 305 B BGB). Voor bewijs van de inhoud ervan, behoudens tegenbewijs, is elke schriftelijke overeenkomst of, indien dit niet het geval is, onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.
(7) Met uitzondering van garanties die uitdrukkelijk als zodanig zijn overeengekomen, zijn er geen garanties van welke aard dan ook.

3. Levering / verzending; verpakking

(1) Al onze leveringen zijn af fabriek (EXW Incoterms (2010)) op basis van het magazijn van waaruit we leveren, tenzij anders overeengekomen.
(2) Indien overeengekomen met de klant, zullen we de goederen niettegenstaande subsectie (1) verzenden naar de door hem opgegeven bestemming. Alle zendingen worden gemaakt voor rekening en risico van de klant, tenzij anders aangegeven in deze AV en tenzij anders overeengekomen.
(3) Als is afgesproken dat we de goederen naar de klant verzenden, zijn we bevoegd om de verzendmethode (met name de koerier- en verzendroute) en de verpakking naar eigen goeddunken te bepalen. Tijdens verzending wordt het risico overgedragen aan de klant met de verzending van de goederen naar de expediteur, de koerier of enige andere persoon die verantwoordelijk is voor het transport. Dit geldt ook als er gedeeltelijke leveringen plaatsvinden of als wij voor andere diensten (zoals verzending of verzending) hebben gezorgd. Bovendien, s. (1) en de voorschriften betreffende de plaats van uitvoering (§ 16) blijven ongewijzigd. (4) Onze verpakkingseenheid voor thee is 1 kg. Lagere hoeveelheden zijn in principe niet beschikbaar, met uitzondering van theesoorten waarvoor we verschillende verpakkingseenheden aan de klant communiceren. De thee is verpakt in zakjes voor een bestelling vanaf 25 kg per variëteit. Verpakkingsprijzen voor bestellingen van meer dan 50 kg per variëteit of voor speciale melanges zijn op aanvraag verkrijgbaar. (5) Als we met u zijn overeengekomen voor de verzending van de goederen door ons, geldt het volgende: de eerste bestellingen zijn franco. Levering van bestellingen in Duitsland en Oostenrijk met een marktwaarde van EUR 200,00 en bestellingen binnen de EU met een marktwaarde van EUR 700,00 is gratis. Eilandleveringen omvatten verschillende eilandkosten (op aanvraag). Voor een marktwaarde van minder dan EUR 200,00 in Duitsland en Oostenrijk, worden forfaitaire verzendkosten van EUR 9,90 toegepast. Een toeslag voor een minimumhoeveelheid van EUR 15,00 wordt berekend voor een bestelling met een marktwaarde van minder dan EUR 100,00.https://www.alveus.eu/nl/privacy-verklaring Voor bestellingen onder een waarde van EUR 700,00 binnen de EU (maar buiten Duitsland en Oostenrijk), wordt EUR 0,90 per kg in rekening gebracht (blikken op aanvraag), maar ten minste EUR 12,90 per bestelling. Orders onder een waarde van EUR 200,00 voor leveringen binnen de EU (maar buiten Duitsland en Oostenrijk) zullen een toeslag van EUR 15,00 ontvangen. Leverings- en verzendvoorwaarden voor leveringen buiten de EU worden op verzoek verstrekt. (6) We verzekeren goederen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant en daarna alleen op zijn kosten tegen diefstal, breuk, transport, brand of waterschade of andere verzekerde risico's, en alleen op kosten van de klant. (7) Als de klant in gebreke blijft van acceptatie, geen vereiste bijdragende actie onderneemt of als onze service om andere redenen dan door schuld van de klant wordt vertraagd, hebben we het recht om een vergoeding in rekening te brengen voor de resulterende schade, inclusief onze extra kosten (bijv. speciale opslagkosten).

4. Leveringstermijnen; Gedeeltelijke leveringen

(1) Alle door ons beloofde levertijden / levertermijnen voor leveringen en diensten (leveringstermijnen) zijn slechts bij benadering van toepassing, behalve indien een vaste leveringstermijn uitdrukkelijk is goedgekeurd of overeengekomen.
(2) Een leveringstermijn voor levering van goederen wordt nageleefd wanneer de klant ons bericht van gereedheid voor afhaling heeft ontvangen of - indien verzending is overeengekomen - wij de goederen hebben overhandigd aan de vervoerder of als we dit hadden kunnen doen als de klant vervoerder verschijnt niet of verschijnt niet op tijd.
(3) Als het ons duidelijk wordt dat een leveringstermijn niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en hem - indien reeds duidelijk - op de hoogte stellen van een nieuwe verwachte leveringstermijn.
(4) Wij zijn niet aansprakelijk voor onmogelijkheid of vertraging indien dit te wijten is aan overmacht of aan enige andere gebeurtenissen die ten tijde van het sluiten van het contract niet te voorzien waren en waarvoor wij niet in gebreke zijn (bijv. Storingen van welke aard dan ook, brand, natuurramp, weer, overstroming, oorlog, oproer, terrorisme, vertragingen in het transport, stakingen, wettelijke uitsluiting, gebrek aan werknemers, energie of grondstoffen, vertragingen bij het verstrekken van noodzakelijke autorisatievergunningen, autoriteit / overheidsmaatregelen). Een dergelijke gebeurtenis omvat ook als we een levering niet ontvangen of niet op tijd ontvangen, als we hier geen schuld aan hebben en een overeenkomstige dekkingsverrichting met de respectieve toeleverancier op het moment van het sluiten van het contract zijn aangegaan. met de klant. Dit is ook van toepassing als we de dekkingstransactie onverwijld afsluiten na de transactie met de klant. In het geval van dergelijke evenementen worden de leveringstermijnen automatisch verlengd met de periode van het evenement plus een geschikte opstarttijd. We hebben verder het recht om ons terug te trekken uit het contract als een dergelijke gebeurtenis het verlenen van de dienst in wezen moeilijker of onmogelijker maakt voor ons en niet alleen tijdelijk is. Indien de aanvaarding van de dienst niet langer redelijk is voor de klant als gevolg van de vertraging die optreedt als gevolg van deze gebeurtenis, kan hij zich ook onmiddellijk terugtrekken uit de overeenkomst door een schriftelijke verklaring; er kan worden aangenomen dat acceptatie onredelijk is als de verwachte nieuwe leveringstermijn (par. (3)) meer dan 30 kalenderdagen na de oorspronkelijk geplande leverdatum is of niet te voorzien is.
(5) Leveringsvoorwaarden strekken zich automatisch uit binnen een passend bereik als de klant zijn contractuele verplichtingen of andere bijdrage-eisen of verplichtingen niet nakomt.
(6) We hebben het recht om gedeeltelijke diensten te verlenen als
a) een deelfunctie is bruikbaar voor de klant in het kader van het contractueel beoogde doel,
b) de weergave van de resterende diensten is gewaarborgd, en
c) de klant maakt geen wezenlijke extra inspanningen van de gedeeltelijke service.
(7) Onze wettelijke rechten, in het bijzonder met betrekking tot elke uitsluiting van onze verplichting om uit te voeren (bijvoorbeeld omdat de uitvoering en / of daaropvolgende uitvoering onmogelijk of onredelijk is) en door het niet accepteren of accepteren van de klant, blijven onverlet.
(8) Als we een levering of een service in gebreke stellen, of als dit om een ​​of andere reden onmogelijk wordt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schadevergoeding volgens de voorwaarden van § 12 hieronder.

5. Prijzen, Betalingsvoorwaarden; Verrekenings- en bewaringsrechten; Het onvermogen van de klant om te presteren

(1) Alle prijzen zijn af fabriek (EXW Incoterms (2010), zie § 3 (1)). Plus wettelijke btw, tenzij anders overeengekomen. Eventuele verzekerings-, transport- en verpakkingskosten (zie § 3 (6)) en eventuele andere belastingen en rechten worden toegevoegd, tenzij anders overeengekomen.
(2) Initiële bestellingen worden alleen verwerkt tegen vooruitbetaling.
(3) Onze facturen zijn zonder enige aftrek betaalbaar binnen de respectieve toegekende betalingsdoelen. De betalingstermijn zal worden gerespecteerd op basis van de dag van ontvangst van de betaling op onze bankrekening. We behouden ons ervoor onze prestaties afhankelijk te maken van stapsgewijze betalingen zonder een reden op te geven.
(4) In geval van wanbetaling worden aanmaningskosten van EUR 10,00 per stuk in rekening gebracht vanaf de 2e betalingsherinnering. De rechtsgevolgen van wanbetaling zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen.
(5) De klant heeft alleen het recht om te verrekenen wanneer zijn tegenvordering dat ook is
a) onbetwist of
b) definitief bepaald of
c) in een onderlinge relatie (Synallagma) met onze vordering waartegen de klant afreist.
(6) De klant heeft alleen het recht om een ​​retentierecht te doen gelden als zijn tegenvordering dat ook is
a) onbetwist of
b) definitief bepaald of
c) op basis van dezelfde contractuele relatie als onze claim waarvoor de klant het retentierecht toekent.
(7) We hebben het recht om onze prestaties die binnen een contractuele relatie uitstonden te weigeren als na het sluiten van het contract blijkt (bijvoorbeeld door een aanvraag voor een insolventieprocedure) dat onze betalingsaanvraag uit de respectieve contractuele relatie in gevaar komt door het onvermogen van de klant om uitvoeren. Ons recht om prestaties te weigeren is niet van toepassing als de betaling is gedaan of onderpand is verstrekt. Wij hebben het recht om een passende termijn voor de klant vast te stellen waarbinnen hij naar eigen goeddunken ofwel zijn betaling kan doen, ofwel stap voor stap onderpand kan bieden tegen onze prestaties. Nadat de periode tevergeefs is verlopen, kunnen we ons terugtrekken uit het contract.

6. Marketing van de goederen, etiketten / typestickers / verkoopmaterialen

(1) De klant is als enige verantwoordelijk voor de juiste marketing van de goederen volgens de toepasselijke levensmiddelenwetgeving, geneesmiddelenwetgeving of andere bepalingen (in het bijzonder voor legale advertenties en beschrijvingen van de goederen). We zijn niet verplicht om de klant hierover te adviseren en te informeren.
(2) Labels van welke aard ook moeten uitdrukkelijk worden besteld. De bestelde en geleverde labels moeten na ontvangst onmiddellijk op fouten worden gecontroleerd. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor merkbescherming en voedselmarkering met betrekking tot de door u bestelde stickers van het type / type. Als biologische theesoorten van alveus GmbH worden geopend en opnieuw worden verpakt door theehuizen zonder biologische certificering, mogen geen labels met een organische markering worden doorgegeven of aan eindklanten worden verstrekt.
(3) Wanneer we producten op de bestelling en / of volgens de specificaties van de koper hebben verpakt en / of geëtiketteerd, of wanneer de koper ze rechtstreeks markeert, wordt hij bij verdere verkoop beschouwd als de enige verkoper en is hij onderworpen aan de relevante bepalingen. Als er toch claims worden ingediend door derden, zal de koper ons vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor de toegestane reikwijdte.
(4) De beschrijving en ingrediënten voor onze thee kunnen om verschillende redenen in de loop van een jaar veranderen. Redenen kunnen zijn dat individuele ingrediënten niet langer beschikbaar zijn en we vervangen ze door gelijkwaardige ingrediënten. Nieuwe etiketteringsverplichtingen kunnen ook korte termijnwijzigingen in de theebeschrijvingen vereisen. In dergelijke gevallen zal de informatie uit onze jaarcatalogus niet langer up-to-date zijn. Voordat u etiketten of ander verkoopmateriaal bestelt, moet altijd de actuele informatie worden opgevraagd.

7. Speciale melanges

Individuele theemengsels, b.v. speciale producties of items die zijn verwijderd uit catalogi die niet langer geldig zijn, producties zijn beschikbaar vanaf 8 kg per type, zolang alle grondstoffen hier beschikbaar zijn. De prijzen zijn niet geschikt voor kortingen en kunnen worden aangepast op basis van de situatie van de grondstofprijzen. Alle ingrediëntenlijsten moeten overeenkomen met de huidige status, die kan afwijken van de ingrediëntenlijsten in de catalogi die niet meer geldig zijn. De ingrediëntenlijsten kunnen veranderen als gevolg van nieuwe markeringsvoorzieningen of marktsituaties. De ingrediënten in onze catalogus dienen als informatie en ontslaan u niet van onafhankelijke beoordelingen in het kader van uw eigen zorgvuldigheidsvereisten voor geschiktheid voor uw beoogde procedures en doeleinden en het risico van schending van eigendomsrechten van derden.

8. Auteursrechten en eigendomsrechten; Vertrouwelijkheid

(1) We behouden ons alle eigendoms-, auteurs- en eigendomsrechten voor in alle documenten, materialen en andere objecten die door ons aan de klant worden verstrekt (bijv. Aanbiedingen, catalogi, prijslijsten, kostenramingen, productbeschrijvingen en specificaties, handleidingen, patronen, modellen en andere fysieke en / of elektronische documenten, informatie en objecten).
(2) De klant mag de bovenstaande objecten niet beschikbaar stellen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, noch als zodanig noch met de inhoud ervan, deze gebruiken, reproduceren of wijzigen. Hij zal ze alleen voor de contractuele doeleinden gebruiken en ons op ons verzoek volledig teruggeven, en zal alle huidige (ook elektronische) kopieën vernietigen (of ze verwijderen), op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn in de goede gang van zaken en volgens de wettelijke bewaarplicht. Hij zal de volledigheid van de terugzending en vernietiging / verwijdering aan ons bevestigen op ons verzoek of presenteren welke van de bovengenoemde documenten, materialen of objecten hij denkt dat hij nog steeds nodig heeft om welke redenen.

9. Voorbehoud van titel

(1) Het hier overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient om onze vorderingen op de klant te beveiligen tegen de respectieve contractuele relatie en alle andere claims die tegen de klant bestaan ​​uit leveringen en diensten op het moment van de respectieve sluiting van het contract, inclusief balansvorderingen van zichtrekeningen (samen de "gedekte vorderingen").
(2) De door ons aan de klant geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle gedekte vorderingen. De goederen of de objecten die ze vervangen overeenkomstig de volgende bepalingen die ook onder het eigendomsvoorbehoud vallen, worden hieronder de "gereserveerde goederen" genoemd.
(3) Als de klant voornemens is de gereserveerde goederen naar een locatie buiten Duitsland te vervoeren, is hij verplicht om op zijn kosten aan de wettelijke vereisten te voldoen die gelden voor het maken en onderhouden van onze gereserveerde titel en ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. de bovenstaande bedoeling wordt gevormd.
(4) De klant bewaart de gereserveerde goederen gratis voor ons.
(5) Bij toegang van derden tot de gereserveerde goederen (bijv. Poging tot inbeslagneming) en / of indien een aanvraag wordt ingediend voor een insolventieprocedure, moet de klant ons eigendom onverwijld en duidelijk aangeven en ons onverwijld op de hoogte brengen, zodat we onze rechten. Als de derde ons niet kan vergoeden voor de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die voor ons in dit verband zijn ontstaan, is de klant hiervoor aansprakelijk tegenover ons.
(6) De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen te gebruiken, verwerken, converteren, combineren, / verkopen of verkopen in het kader van zijn zakelijke activiteiten, op voorwaarde dat hij niet in gebreke is gesteld met betaling aan ons. Hij mag de gereserveerde goederen niet verpanden of als onderpand verstrekken.
(7) Elke verwerking of conversie van de gereserveerde goederen door de klant (§ 950 Duits Burgerlijk Wetboek) zal altijd plaatsvinden voor ons als fabrikant op onze naam en voor onze rekening. We zullen een directe titel verkrijgen in het nieuw gecreëerde object of - als de verwerking of conversie materialen van verschillende eigenaren gebruikt - een gedeelde titel (fractionele titel) daarin in de verhouding van de waarde van de gereserveerde goederen (bruto gefactureerde waarde) tot de waarde van de ander verwerkt / geconverteerd materiaal op het moment van verwerking / conversie. Als een dergelijke titel of gedeelde titel om wat voor reden dan ook door ons niet wordt verkregen, wijst de klant hierbij zijn toekomstige titel of gedeelde titel in het nieuw gecreëerde object als onderpand toe aan ons op de hierboven beschreven ratio. Wij aanvaarden deze opdracht hierbij.
(8) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd met voorwerpen die niet van ons zijn in de zin van § 947 Duits Burgerlijk Wetboek of gemengd of vermengd met hen in de zin van § 948 Duits Burgerlijk Wetboek, zullen wij een recht van directe eigendom verwerven in het nieuw gecreëerde object op basis van de verhouding tussen de waarde van de gereserveerde goederen (bruto gefactureerde waarde) en de waarde van de andere gecombineerde, gemengde of gemengde objecten op het moment van de combinatie, vermenging of vermenging. Als de gereserveerde goederen als het hoofddoel moeten worden beschouwd, zullen we de directe enige titel verkrijgen (§ 947 par. 2 Duits Burgerlijk Wetboek). Als een ander object als het hoofdobject moet worden bekeken, draagt ​​de klant hierbij evenredige gedeelde titel in het consistente object over aan ons in de verhouding die wordt beschreven in zin 1 van deze alinea als het hoofdobject van hem is. Wij aanvaarden deze overdracht. Afgezien hiervan, par. (7), de voorlaatste en de laatste zin zijn van overeenkomstige toepassing. De klant zal onze enige of gedeelde titel, gecreëerd volgens de bovenstaande bepalingen, kosteloos voor ons bewaren.
(9) De klant wijst hierbij alle schadevergoedingsclaims die hij heeft tegen zijn kopers van de verdere verkoop van gereserveerde goederen en zijn claims met betrekking tot de gereserveerde goederen die tegen zijn kopers of derden voortkomen om enige andere juridische reden (in het bijzonder eventuele claims van onrechtmatige daad en voor verzekeringsbetalingen), inclusief eventuele saldoverzekeringen van lopende rekeningen, aan ons als onderpand - als we gedeelde eigendomsrechten hebben in de gereserveerde goederen volgens onze titelaandeel. Wij aanvaarden deze opdracht hierbij.
(10) Bij deze machtigen we de klant om de vorderingen die ons in zijn naam en voor zijn rekening zijn toegewezen, te incasseren. Ons recht om de vorderingen rechtstreeks te innen, wordt hierdoor niet beïnvloed. We zullen ze echter niet zelf verzamelen en we zullen de incassomachtiging niet intrekken terwijl de klant zijn betalingsverplichtingen jegens ons naar behoren nakomt (met name terwijl hij geen betalingsverzuim aankaart), terwijl er geen aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure is ingediend met betrekking tot de bezittingen van de klant en geen onvermogen om te presteren (in de betekenis van § 321 lid 1 zin 1 Duits Burgerlijk Wetboek) van de klant is aanwezig. Als een van de bovenstaande gevallen zich voordoet, kunnen we de autorisatie van zin 1 van deze paragraaf intrekken, eisen dat de klant de toegewezen vorderingen aan ons, inclusief de respectieve schuldenaar, benoemt, de laatste op de hoogte stellen van de toewijzing (die we ook zelf kunnen doen, naar onze keuze) en ons alle documenten en informatie verstrekken die nodig en nuttig zijn voor het verzamelen van de claim.
(11) De beperkingen in para. (6) wordt overeenkomstig toegepast op de aan ons toegewezen vorderingen.
(12) Als de klant dit eist, zullen we gereserveerde goederen vrijgeven en de objecten en claims vervangen deze voor zover hun geschatte waarde het bedrag van de gedekte claims met meer dan 50% overschrijdt. De keuze van te bevrijden objecten zal de onze zijn.
(13) Als we ons terugtrekken uit het contract wegens niet-contractueel gedrag van de klant - met name vanwege zijn betalingsachterstand - volgens de wettelijke bepalingen (gebruik), hebben we het recht om teruggave van de gereserveerde goederen van de klant. Ons verzoek om teruggave uiterlijk zal ook onze verklaring van terugtrekking omvatten; hetzelfde geldt als we gereserveerde goederen in beslag nemen. De transportkosten die voor retour worden gemaakt, worden door de klant gedragen. Wij kunnen alle door ons teruggenomen gereserveerde goederen verwijderen. De opbrengsten uit gebruik worden verrekend met de bedragen die de klant ons verschuldigd is na aftrek van een passend bedrag voor de gebruikskosten.
(14) We hebben het recht om de opslag van de klant rechtstreeks of via geautoriseerde personen in te voeren om de goederen te bepalen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud.

10. Garantie

(1) De rechten van de klant op materiaal- en eigendomsfouten (ook met inbegrip van fouten en naleveringen) zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen wanneer er in deze GST niets afwijkends of aanvullends is bepaald.
(2) De garantieperiode is 1 jaar na levering. Deze periode is van toepassing op schadeclaims van de klant tegen schending van leven, lichaam of gezondheid of tegen opzettelijke of grove nalatigheid van de verplichtingen van de verkoper of zijn dienaar, die verloopt volgens de respectieve wettelijke bepalingen.
(3) We zijn niet onderworpen aan enige garantieverplichting als de klant de goederen heeft gewijzigd of laten wijzigen zonder onze toestemming en verbetering onmogelijk of onredelijk moeilijker is geworden. In ieder geval zal de klant de extra kosten voor verbetering als gevolg van de wijziging dragen.
(4) Biologische of oogstgerelateerde afwijkingen van de goederen met betrekking tot de vorm, kleur en structuur en aan de bewerking gerelateerde afwijkingen zijn geen defect, tenzij dergelijke eigenschappen uitdrukkelijk als eigenschappen worden beloofd of de kwaliteitsafwijking de algemene reikwijdte overschrijdt. Afwijkingen van maximaal 5%, zoals gebruikelijk in de industrie, zijn toegestaan.
(5) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen onze producten en diensten alleen voldoen aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn in Duitsland.
(6) Transportschade moet door het transportbedrijf onmiddellijk bij ontvangst worden bevestigd.
(7) De klant heeft de plicht de geleverde goederen onverwijld na aflevering aan hem of de door hem aangewezen derde te inspecteren en eventuele gebreken onverwijld te melden. Dit is onderworpen aan §§ 377, 381 Duitse handelswet en aanvullende bepalingen in deze paragraaf. Het rapport vereist een schriftelijke vorm in de betekenis van een fax of e-mail om de procedure te versnellen. Om onverwijld te zijn, moet het rapport uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na de aflevering worden verzonden (§ 377 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel) of - in geval van een gebrek dat niet duidelijk was tijdens het onderzoek (§ 377 lid 2 en 3 Duitse handelswetgeving) - uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontdekking van het gebrek. Het onderzoek van de goederen na levering moet niet beperkt zijn tot uiterlijke kenmerken en de afleveringsdocumenten, maar moet een geschikt kwaliteits- en functieonderzoek omvatten, waarbij ten minste steekproeven moeten worden genomen. Als de klant dit niet correct onderzoekt en / of rapporteert, is onze garantieperiode en andere aansprakelijkheid voor het betreffende defect uitgesloten. Geen van onze verklaringen, acties of nalatigheden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van de vereisten en juridische consequenties van §§ 377, 381 Duitse handelswet en deze paragraaf.
(8) Na vaststelling van een gebrek moet de klant de zorgvuldigheidsverplichting hebben om de respectieve batch aanvankelijk niet verder te verwerken en niet te verhandelen.
(9) Op ons verzoek zullen goederen waarop een klacht betrekking heeft in eerste instantie onverwijld aan ons worden geretourneerd op kosten van de klant. In het geval van een gegronde klacht, d.w.z. in het geval van een defect, vergoeden wij de klant voor de kosten van de meest kostenefficiënte verzendmethode; dit is niet van toepassing als de kosten stijgen omdat de goederen zich op een andere plaats bevinden dan die van het beoogde gebruik. Para. (10) hieronder wordt niet beïnvloed.
(10) De klant zal ons de tijd en de gelegenheid geven om klachten en andere bezwaren en de daaropvolgende uitvoering te beoordelen. Dit omvat ook het aan ons ter beschikking stellen van de goederen waarop een klacht betrekking heeft voor inspectiedoeleinden.
(11) De kosten die nodig zijn voor inspectie en latere uitvoering, in het bijzonder alle transport-, reis-, werk- en materiaalkosten, worden door ons gedragen als er daadwerkelijk een defect is. Als een klacht van de klant niet gegrond is, kunnen we vergoeding van de door ons gemaakte kosten vorderen van de klacht.
(12) Indien het geleverde object gebrekkig is, hebben wij het recht en de plicht om nakoming achteraf te verrichten door middel van herstel van het gebrek (verbetering) of levering van een defectvrij object (vervangende levering), naar onze keuze, te zijn binnen een redelijke termijn worden bekendgemaakt. In geval van vervangende levering, zal de klant het te vervangen object aan ons retourneren volgens de wettelijke bepalingen. Dit is van overeenkomstige toepassing op eventuele vervangende reserveonderdelen in geval van verbetering.
(13) We hebben het recht verdere prestatiemaatregelen te nemen, afhankelijk van de vraag of de klant de verschuldigde inkoopprijs betaalt. De klant heeft echter het recht om een ​​deel van de betaling te behouden in verhouding tot het (vermeende) gebrek tijdens de daaropvolgende prestatiemaatstaf.
(14) Indien nakoming achteraf onmogelijk is of is mislukt of een respijtperiode is bepaald voor latere nakoming door de klant is verstreken zonder succes of is afzienbaar volgens de wettelijke bepalingen, kan de klant, naar zijn keuze, terug te trekken uit de koopovereenkomst of verlaag de aankoopprijs. Er zijn echter geen retentierechten in geval van niet-noodzakelijke gebreken.
(15) De klant heeft alleen recht op intrekking of beëindiging wegens schending van verplichtingen die niet te wijten zijn aan een gebrek aan de goederen als we schuldig zijn aan de schending van verplichtingen; Afgezien hiervan zijn de wettelijke bepalingen hierop van toepassing. Een gratis beëindigingsrecht van de klant, in het bijzonder op grond van §§ 651, 649 BW, is uitgesloten.
(16) Claims tot schadevergoeding zijn alleen van toepassing onder voorbehoud van § 12 hieronder.

11. Opslag; Tenminste houdbaar tot

Een goede opslag van theeën is verplicht om de kwaliteit en minimale houdbaarheid van de thee te garanderen. Opslag zal alleen correct zijn als de klant de thee bewaart in de originele buitenverpakking, koel en droog zonder blootstelling aan licht.

12. Aansprakelijkheid voor schade

(1) Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen bij overtreding van contractuele en out-of-contract verplichtingen, op voorwaarde dat deze GST (inclusief deze § 12) niets anders vermelden.
(2) Wij zijn aansprakelijk - ongeacht de wettelijke reden - zonder beperking voor schade in geval van schade als gevolg van opzettelijke of grof nalatige schending van verplichtingen door ons of een van onze wettelijke vertegenwoordigers of personeelsleden.
(3) In geval van eenvoudige of licht nalatige schending van verplichtingen door ons of een van onze wettelijke vertegenwoordigers of personeelsleden, zijn wij alleen aansprakelijk (behoudens een mildere aansprakelijkheidsnorm volgens de wettelijke bepalingen)
a) of enige schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid (maar zonder beperking),
b) voor schade door schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de uitvoering vereist is voor een correcte uitvoering van het contract en de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en waarop hij kan vertrouwen. In dit geval zal onze aansprakelijkheid echter beperkt zijn tot de schade. typisch voor het contract en te voorzien bij het sluiten van het contract.
(4) De beperking van aansprakelijkheid ingevolge lid. (3) is niet van toepassing als we een gebrek opzettelijk verbergen, of als we een garantie hebben aanvaard voor eigendommen van de goederen die onderhevig zijn aan schade of een risico op aanschaf. Eventuele verplichte wettelijke aansprakelijkheid, met name van de productaansprakelijkheidswet, wordt evenmin aangetast.
(5) Waar onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt overeenkomstig de bovenstaande bepalingen, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze comités, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, werknemers en personeelsleden.

13. Vervaldatum

De vervaltermijn voor eventuele - ook buitencontractuele - claims voor materiaal- en eigendomsfouten zal afwijken van § 438 para. 1 nee. 3 Duits burgerlijk wetboek, één (1) jaar na levering. Dit is echter niet van toepassing in geval van opzettelijke of grove nalatige schending van verplichtingen (12 lid 2 van deze GST), schade door schending van leven, lichaam of gezondheid (12 par. 3 lit. a), kwaadwillig verborgen gebreken en claims van de productaansprakelijkheidswet (12 par. 4, zin 1 of 2 van deze GST); in deze gevallen zijn de wettelijke vervaltijden exclusief van toepassing.

14. Speciale intrekkingsrechten bij staking van betalingen, enz.

In de volgende rechten hebben we een speciaal recht om uit de overeenkomst te stappen: (a) als de klant zijn schuldeisers niet meer betaalt; (b) hij verzoekt om opening van een insolventieprocedure met betrekking tot zijn vermogen; (c) dit wordt ontvankelijk aangevraagd door ons of een andere schuldeiser; (d) een voorlopige insolventieprocedure wordt geopend; (e) ze zijn eindelijk geopend; of (f) de aanvraag wordt geweigerd vanwege een gebrek aan activa.

15. Hinweispflicht bei produktsicherheitsrechtlichen Maßnahmen

Als er maatregelen op grond van de productveiligheidswetgeving in verband met onze producten worden uitgevoerd op of tegen de klant (bijvoorbeeld autorisatiemaatregelen van markttoezicht, zoals het bestellen van retournering of terughalen) of van de klant zijn dergelijke maatregelen alleen van plan (bijv. toezichthoudende autoriteiten), brengt hij ons onverwijld schriftelijk op de hoogte.

16. Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor onze leveringen is het magazijn van waaruit we leveren.

17. Keuze van recht en jurisdictie

(1) De zakelijke relatie tussen ons en de klant is uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. VN-verkoopwetgeving (CISG) is niet van toepassing.
(2) Als de klant een handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel is, een ondernemer in de zin van § 14 Duits Burgerlijk Wetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds of geen algemene rechtsgebied de Bondsrepubliek Duitsland, de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen uit of in verband met de contractuele relaties tussen ons en de klant, is ons hoofdkantoor in Hamburg.
(3) Niettegenstaande para. (2), zullen we in ieder geval het recht hebben om ook een vordering tegen de klant in te dienen op zijn algemene plaats van jurisdictie of de plaats van uitvoering (§ 16). Verplichte wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot exclusieve bevoegde rechtbanken, blijven onverlet.

18. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer bepalingen niet onderdeel zijn geworden van het contract of ongeldig zijn geworden, moet de inhoud van het contract in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (§ 306 lid 2 BGB), op voorwaarde dat deze bestaan. Behalve dit en alleen voor zover er geen aanvullende interpretatie van de overeenkomst de overhand heeft of mogelijk is, zullen de partijen een effectieve bepaling overeenkomen om de ongeldige of ongeldige bepaling te vervangen door een dergelijke effectieve bepaling die economisch zo dicht mogelijk bij haar komt.

Internationale telefoon:
+49 (0) 40 468 987-0

Telefax:
+49 (0) 40 468 987-490

E-Mail:
tea@alveus.eu

Internet:
www.alveus.eu

Verkoop spaans:
+34 912 781 632

Verkoop frans:
+33 (0) 1 76 543 519

Verkoop duits:
+49 (0) 40 468 987-200

Verkoop italiaans:
+39 06 97 631 429

Verkoop engels:
+44 (0) 3 333 360 158